Amortyzacja składników majątku nabytych nieodpłatnie

Obecnie ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o wyłączeniu możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych tytułem darnym.
Do tej pory wyjątek umożliwiał odpisy od takich składników aktywów, które zostały nabyte w drodze spadku lub darowizny.

Od 2018 roku nie będzie się dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku nabytych nieodpłatnie, jeżeli:
- nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub praw lub
- dochód z tego tytułu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub
- nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku, lub
- nabycie to korzysta ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn.

Warto wspomnieć o tym, że w okresie przejściowym wyłączeniem z amortyzacji objęte zostaną środki trwałe i WNiP nabyte przed 1 stycznia 2018r.