Bilans księgowy: aktywa

Aktywami nazywane są te elementy przedsiębiorstwa, które wpływają bezpośrednio na możliwość realizacji jego statutowej działalności, jaką może być generowanie sprzedaży w przypadku przedsiębiorstwa handlowego, czy też możliwości obsługi partnerów w przypadku jednostki typu non-profit.

Aktywa różnią się od siebie, a sposób ich klasyfikacji prezentuje się w zróżnicowany sposób. Jednakże w przypadku aktywów widzianych z perspektywy bilansowej, widoczny jest ich podział ze względu na możliwość ich upłynnienia - sortując od najmniej płynnych do najbardziej płynnych oraz ze względu na okres ich użytkowania (miarą umowną jest 1 rok). Z tego względu aktywa użytkowane krócej stanowią aktywa obrotowe:
- należności krótkoterminowe,
- inwestycje krótkoterminowe,
- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Natomiast aktywom użytkowanym dłużej przypisuje się status trwałych; mogą to być:
wartości niematerialne i prawne,
- rzeczowe aktywa,
- należności długoterminowe,
- inwestycje długoterminowe,
- międzyokresowe rozliczenia długoterminowe.