CIT- podatek dochodowy od osób prawnych

CIT to podatek bezpośredni, który obciąża dochody generowane przez osoby prawne. Podstawą do obliczenia podatku jest dochód pomniejszony o koszty jego uzyskania. Stawka podatku wynosi 15% dla nowych firm i tzw. małych podatników, natomiast dla pozostałych podmiotów 19%. Stawka podatku CIT została obniżona w celu wspierania rozwoju małych firm, dla których wysokie podatki były przeszkodą. Wprowadzenie preferencyjnej stawki ma także na celu zachęcenie inwestorów do otwierania nowych firm.

Małym podatnikiem jest przedsiębiorstwo, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęło przychody ze sprzedaży wraz z należnym podatkiem od towarów i usług nie wyższe niż równowartość 1.200.000 euro w przeliczeniu na polskie złote.

Kto jest zobowiązany do płacenia tego podatku? Oczywiście wszelkie osoby prawne bez względu na to, w jaki sposób tą osobowość nabyły. Dodatkowo jeszcze spółki kapitałowe w organizacji, a także spółki komandytowo-akcyjne.

Płatnicy podatku CIT mogą wybrać czy będą płacić zaliczkę miesięcznie czy kwartalnie. Jeżeli miesięcznie, to zaliczkę płaci się do 20 dnia miesiąca następnego. Natomiast w przypadku, gdy kwartalnie, to zaliczkę płaci się do 20 dnia miesiąca pierwszego, który następuje po danym kwartale.

Zeznanie roczne CIT musimy złożyć w ciągu trzech miesięcy, licząc od końca roku podatkowego danego podmiotu. W przypadku, gdy rok ten pokrywa się z rokiem kalendarzowym, to zeznanie należy złożyć do końca marca następnego roku. W tym terminie należy również uregulować należny podatek.