CIT w spółkach komandytowych

W 2021 roku spółki komandytowe objęte zostaną podatkiem od osób prawnych CIT. Mimo, że nowe rozporządzenia budzi wiele sprzeciwów, przedsiębiorcy będą musieli przyzwyczaić się do nowych regulacji.

Według nowych zasad podatek CIT obejmie każdą spółkę komandytową bez względów na rodzaj i prowadzonej działalności, strukturę wartościową status wspólników.
Spółka komandytowa będzie miała możliwość stosowania obniżonej stawki CIT w wysokości 9%, pod warunkiem, że jej roczne przychody nie przekraczają wartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na polskie złote.
Nowe przepisy wprowadzają dodatkowe obciążenia dla komplementariuszy spółek komandytowych, którzy spółkę reprezentują odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem. Opodatkowana będzie uzyskiwana przez nich dywidenda, jednak podatek ten pomniejszony będzie o przypadającą na danego wspólnika część CIT zapłaconą już przez spółkę, co oznacza, że komplementariusze będą neutralni podatkowo.
W przypadku komandytariuszy, którzy odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości sumy komandytowej sytuacja wygląda inaczej. Wielu wspólników będzie mogło skorzystać ze zwolnienia z opłacania podatku jednak po spełnieniu warunków typu:
- przychody nieprzekraczające 60 000 zł w roku podatkowym
- brak powiązania komandytariusza osobowo lub kapitałowo ze spółką komandytową