Co powinno znaleźć się w umowie spółki z o.o.?

Po pierwsze w umowie tej powinna znaleźć się nazwa i siedziba spółki.
Nazwa może być dowolna, jednak musi zawierać dodatkowe oznaczenie "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Natomiast jeśli chodzi o siedzibę, to powinna się znajdować na terenie Polski. Według Kodeksu Cywilnego siedziba spółki to miejscowość, w której organ zarządzający posiada siedzibę.
Drugim elementem jest przedmiot działalności spółki
Jego określenie umożliwia podanie celu, w jakim spółka zostaje przez wspólników zawiązana.
Następnie wielkość kapitału zakładowego
Minimalna prawnie określona wartość wynosi 5 tyś złotych. W umowie spółki określa się wysokość kapitału na dzień zawarcia umowy. Składa się na niego suma wszystkich udziałów, jakie są w posiadaniu wspólników spółki.
Adnotacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż 1 udział
Należy zamieścić informacje o liczbie i wartości nominalnej udziałów. Elementy te pozwalają na określenie, który wspólnik ma decydujący wpływ na spółkę. Udział musi mieć wartość nominalną co najmniej 50 zł. Jeśli umowa spółki tak stanowi, to wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. W tej sytuacji udziały muszą być równe i niepodzielne.
Liczba, a także wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
Zwrócić uwagę należy na to, że w miarę funkcjonowania spółki stosunek posiadanych udziałów może ulec zmianie. Nie chodzi o to, żeby przy każdym etapie obecna struktura udziałów była wykazana w postanowieniach spółki. Natomiast ważne jest, aby przy każdej okazji aktualizować postanowienia związane ze struktura udziałową w umowie spółki dla zachowania porządku i przejrzystości.
Czas trwania spółki, jeśli został oznaczony
Zwykle w umowie zawiera się czas, na jaki została ona zawarta. Również w przypadku, kiedy jest to czas nieoznaczony.