Co warto wiedzieć o aktywach obrotowych?

Każde przedsiębiorstwo posiada aktywa trwałe i obrotowe. O ile pojęcie aktyw trwałych wydaje się dosyć zrozumiałe gdyż są to budynki, grunty i maszyny, tak termin aktyw obrotowych często okazuje się niezrozumiały.

Aktywa obrotowe to kontrolowane zasoby majątkowe o określonej wartości powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które w przyszłości spowodują korzyści ekonomiczne.
Zaliczamy do nich:

1. Aktywa rzeczowe:
-materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby,
-wytworzone lub przetworzone produkty gotowe,
-produkcję w toku,
-półprodukty,
-towary nabyte w celu odsprzedaży.

2. Finansowe aktywa obrotowe:
-aktywa pieniężne w kasie i na rachunku bankowym,
-instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,
-prawo do otrzymania aktywów pieniężnych,
-prawo do wymiany instrumentów finansowych.

3. Należności krótkoterminowe
-należności zs tytułu dostaw i usług wymagalne w przeciągu 12 miesięcy.

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:
-wydatki odzwierciedlające zdarzenie przyszłe, posiadające określoną wartość oraz mające wpływ na osiągane przychody przedsiębiorstwa.