Co wchodzi w skład pasywów i aktywów firmy?

Bilans księgowy to dokument obejmujący stan poszczególnych składników aktywów i pasywów w firmie, określony na dany dzień bilansowy. Wykaz wszelkich, posiadanych przez firmę składników pasywów i aktywów znajduje się również w księgach rachunkowych, stanowiąc jeden z jej elementów.

Do składników aktywów zalicza się elementy, wchodzące w zakres aktywów trwałych:
- wartości niematerialne i prawne: wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych, know-how, pozostałe wartości niematerialne i prawne.
- rzeczowe aktywa trwałe: środki trwałe i środki trwałe w budowie.
- inwestycje długoterminowe (użytkowane powyżej roku),
- należności długoterminowe (użytkowane powyżej roku).

Do kolejnych składników aktywów firmy zalicza się, aktywa obrotowe czyli:
- zapasy: materiały, produkcję niedokończoną, wyroby gotowe, towary, usługi.
- inwestycje krótkoterminowe (użytkowane do roku),
- należności krótkoterminowe (użytkowane do roku): papiery wartościowe, środki pieniężne.

O składnikach pasywów w następnym poście.