Czy cudzoziemiec może zostać przedsiębiorcą w Polsce?

Możliwość taka jak najbardziej istnieje i dotyczy ona niemal każdego cudzoziemcy. Szansę na własną firmę w Polsce mają zatem osoby z zagranicy, które:
- są obywatelami Unii Europejskiej,
- należą do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu,
- są członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- są obywatelami innych państw niż wyżej wymienione, jednak spełniają określone wymagania tzn. posiadają zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej bądź zezwolenie na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością kształcenia się na studiach w trybie stacjonarnym lub w celu połączenia się z rodziną.

Pozostali cudzoziemcy działalność na terenie Polski mogą prowadzić wyłącznie w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej, akcyjnej i komandytowo-akcyjnej.