Dochodzenie roszczeń

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego ustanowiła krótszy termin przedawnienia roszczeń. Od lipca bieżącego roku ogólny termin przedawnienia roszczeń to 6 lat. Co jednak oznacza to dla przedsiębiorców?

Przed nowelizacją termin przedawnienia roszczeń majątkowych wynosił 10 lat, natomiast dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata.
Skrócenie terminu przedawnienia roszczeń przede wszystkim ma mobilizować wierzycieli do szybkiego podjęcia działań związanych z egzekucją swoich należności. Termin związany z przedawnieniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostał bez zmian.

Jeżeli wierzyciel wstąpi do sądu z powództwem przeciwko dłużnikowi wówczas dłużnik może skorzystać z prawa do uchylenia się od zaspokojenia jeżeli przedawnienie to będzie po terminie. Sąd w takiej sytuacji prawdopodobnie oddali powództwo, gdyż jego roszczenie nie może być dochodzone.

W szczególnych sytuacjach po rozważeniu interesów obu stron sąd może nie uwzględnić upływu terminu przedawnienia roszczenia.