Dokumenty w firmie- rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (rachunek wyników) to element obowiązkowy i podstawowy składnik sprawozdania finansowego w przedsiębiorstwie. Pozwala nam na uzyskanie informacji w kwestii skuteczności określonego rodzaju działalności oraz odpowiedzi na pytanie, jaki wynik finansowy uzyskała firma.

Rachunek wyników to zobrazowanie zdolności jednostki gospodarczej do samofinansowania oraz generowania zysków. Jest też zaprezentowaniem strumieni pieniężnych.

W rachunku zysków i strat zestawia się przychody uzyskane przez przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności i przychodów wygenerowanych w związku z prowadzeniem operacji finansowych z kosztami tejże działalności.

Rachunek ten możemy sporządzać w wariancie porównawczym bądź wariancie kalkulacyjnym.