Dokumenty w firmie- sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem sporządzanym w przedsiębiorstwach odzwierciedlającym ich stan finansowy. Nie jest informacją, z której korzysta jedynie firma. Informacja ta bowiem jest przeznaczona również dla innych podmiotów- np. władz państwa czy członków określonych organizacji. Może ona także trafiać do rozmaitych urzędów, sponsorów, darczyńców, a nawet do opinii publicznej.
W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

  • rachunek zysków i strat
  • bilans
  • informacja dodatkowa

W pewnych przypadkach, w określonych rodzajach jednostek gospodarczych, pojawia się też obowiązek dołączenia sprawozdania z działalności podmiotu.
Co do zasad sporządzania sprawozdania finansowego w Polsce- trzeba to zrobić w języku polskim oraz walucie polskiej. Dane liczbowe możemy zaokrąglić do tysięcy, ale nie zawsze. Jeśli bowiem czynność ta zniekształci obraz podmiotu gospodarczego zawartego w sprawozdaniu- nie mamy takiej możliwości.