Dowody księgowe

Dowody księgowe to dokumenty, które są podstawą dokonanego zapisu w księgach rachunkowych. Dokumenty te określone są w ustawie o rachunkowości. Dowody księgowe zgodnie z tą ustawa powinny być kompletne, rzetelne oraz wolne od błędów rachunkowych. Główny księgowy lub upoważniona przez niego osoba zobowiązana jest do kontroli dokumentów księgowych pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym.

Wyróżniamy rodzaje dowodów księgowych:

 • zewnętrzne własne, które przekazywane są kontrahentowi,
 • zewnętrzne obce - otrzymywane od kontrahentów,
 • wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki,
 • zastępcze, które wystawia się do czasu otrzymania dowodu zewnętrznego obcego,
 • zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów kilku dowodów źródłowych, które muszą zostać wymienione w dowodzie zbiorczym,
 • korygujące poprzednie zapisy,
 • rozliczeniowe - ujmują dokonane wcześniej zapisy według nowych kryteriów klasyfikacyjnych.
 • Dowody księgowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości muszą zawierać:

 • rodzaj dowodu i jego numer identyfikacyjny,
 • określenie stron dokonujących operacji gospodarczej,
 • opis operacji gospodarczej,
 • datę dokonania operacji oraz datę wystawienia dowodu,
 • podpis wystawcy dowodu,
 • podpis osoby, której wydano lub od której przyjęto składniki aktywów,
 • dekretację dowodu oraz podpis osoby odpowiedzialnej.