Faktura zbiorcza

Od kilku lat przedsiębiorcy posiadający tytuł czynnego podatnika VAT uprawnieni są do wystawiania faktur zbiorczych. Za pomocą takiego dokumentu ewidencjonuje się kilka odrębnych dostaw towarów lub usług wykonywanych w przeciągu miesiąca.

Faktura zbiorcza musi zostać wystawiona nie później niż w ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano towar bądź wykonano usługę. Z żadnych przepisów nie wynika, iż na fakturze zbiorczej powinno się wykazać wszystkie dostawy bądź świadczenia na rzecz danego kontrahenta. Można dokumentować kilka z nich za pomocą faktury zbiorczej przy jednoczesnym wystawianiu faktur pozostałych.

Obowiązek podatkowy z tytułu takiej faktury powstaje nie później niż 7. dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. W przypadku usług budowlanych oraz transportowych czas ten został wydłużony do 30 dnia licząc od dnia wykonania usługi.