Funkcje rachunkowości

Rachunkowość to system umożliwiający ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych, który odzwierciedla w formie pieniężnej zjawiska i procesy zachodzące w jednostce. System ten posiada 5 funkcji.

  • Funkcja informacyjna czyli dostarczanie danych o wynikach i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a także danych potrzebnych do podjęcia decyzji gospodarczych przez zarząd.
  • Funkcja dowodowa polegająca na wykazaniu zdarzeń gospodarczych w pisemnych dowodach, archiwizacji dokumentów oraz dokonywaniu zapisów księgowych na podstawie dokumentów.
  • Funkcja kontrolna- tworzenie zbiorów informacji o majątku, przebiegu oraz osiąganych przez firmę wynikach.
  • Funkcja sprawozdawcza wyraża się w sporządzaniu zewnętrznych sprawozdań finansowych na podstawie danych księgowych dla urzędów skarbowych, banków, GUS itd.
  • Funkcja powiernicza związana z ochroną nienaruszalności powierzonych funduszy.
  • Funkcja obrachunkowo- rozliczeniowa to ścisłe określenie rozliczeń firmy z otoczeniem i wycena wewnętrznych powiązań majątkowych oraz wynikowych.
Słowa kluczowe: