Jak założyć spółkę z o.o. przez Internet?

Od 1.01.2012 roku istnieje możliwość założenia spółki z o.o. przez Internet. Zmiana procedury pomaga szybciej i łatwiej założyć spółkę dzięki czemu swoją działalność możesz rozpocząć wcześniej.

Aby zawrzeć umowę drogą elektroniczną niezbędne jest wypełnienie formularza z systemu teleinformatycznego, który opatrzyć należy podpisem elektronicznym.W tym celu osoba musi założyć konto w systemie teleinformatycznym z podaniem imienia, nazwiska oraz numeru PESEL. Treści formularza umowy nie można zmieniać.

Zawarcie umowy spółki następuje w chwili wprowadzenia wszystkich istotnych danych do systemu teleinformatycznego oraz opatrzenia ich podpisem elektronicznym.

Następnie upoważnieni wspólnicy wypełniają listę wspólników, oświadczenia członków zarządu o pokryciu kapitału zakładowego oraz wniosek o rejestracje spółki. Tutaj także niezbędne jest złożenie podpisu elektronicznego. Wkłady pokrywające kapitał zakładowy wnosi się w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wpisania spółki do rejestru. Sąd rozpoznaje wniosek o wpis do spółki w ciągu jednego dnia od jego wpływu. Jeśli istnieje przeszkoda w dokonaniu wpisu i niezbędne jest wezwanie w celu jej usunięcia, to wniosek rozpoznaje się w ciągu 7 dni od eliminacji przeszkody przez wnioskodawcę.
A co, gdy spółka zostanie zarejestrowana za pomocą systemu teleinformatycznego? Teraz zostaje już tylko złożenie przez członków zarządu spółki wzorów ich podpisów uwierzytelnionych notarialnie, złożonych przed sędzią lub przed upoważnionym pracownikiem sądu. Mają na to siedem dni od daty zarejestrowania spółki.