Jakich pomyłek nie będzie można skorygować notą?

Noty korygującej nie będzie można niestety wystawić w wypadku pomyłek faktury, które będą określać:
- cenę jednostkową usługi lub towaru bez uwzględnienia kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
- ilość (liczbę) i miarę dostarczanych towarów lub zakres wykonywanych usług,
- stawkę podatku,
- wartość dostarczanych towarów lub też wykonywanych usług, objętych transakcję bez uwzględnienia kwoty podatku (wartości sprzedaży netto),
- kwoty wszelkich obniżek lub opustów cen, w tym również w formie rabatu z tytułu dokonania wcześniejszej zapłaty, o ile nie uwzględniono ich wcześniej w cenie jednostkowej netto,
- kwotę podatku liczoną od sumy wartości sprzedaży netto, wraz z podziałem na kwoty, które dotyczą poszczególnych stawek,
- sumę wartości sprzedaży netto, z uwzględnieniem podziału na sprzedaż zwolnioną od podatku i objętą poszczególnymi stawkami podatku.