Jakie informacje powinna zawierać faktura?

Każda faktura jest dokumentem potwierdzającym dokonanie konkretnej transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. wydaje się ją w formie papierowej bądź elektronicznej.
Zasady dotyczące wystawiania faktur określa ustawa o podatku VAT.

Co powinna zawierać każda faktura?
- datę wystawienia
- odpowiedni, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który ją identyfikuje
- imiona, nazwiska lub nazwy podmiotów sprzedających i kupujących towar/usługi wraz z danymi teleadresowymi
- numer, za pomocą którego jest identyfikowany sprzedawca, na potrzeby odprowadzenia podatku
- numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi
- datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub zakończenia usługi
- datę dokonania zapłaty za towar/usługę
- dokładną nazwę towaru/usługi
- miarę i ilość dostarczonych towarów lub zakres świadczonej usługi
- cenę jednostkową towaru/usługi bez podatku
- kwoty wszelkich opustów, rabatów oraz obniżek cen
- wartość dostarczonych towarów lub wykonywanych usług
- stawkę podatku
- wartość naliczonego podatku od zakupionych towarów/usług
- kwotę należności ogółem
- podpis sprzedawcy i nabywcy