Jakie przepisy regulują prowadzenie rachunkowości?

Prowadzenie rachunkowości podobnie jak prowadzenie własnej działalności gospodarczej jest regulowane wieloma aktami prawnymi. W przypadku rachunkowości do najważniejszych zalicza się:

1. polską ustawę o rachunkowości z 1994 roku, regulująca w szczególności zasady prowadzenia rachunkowości, tryb badań sprawozdań finansowych oraz zasady usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W celu dopasowania jej przepisów do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przepisów Dyrektyw Europejskich była wielokrotnie nowelizowana.

2. Dyrektywy Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej które zobowiązują do wprowadzania określonych praw na terenie wspólnoty gospodarczej.

3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, które ujmują światowe przepisy dotyczące prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań finansowych