Jednorazowa amortyzacja w 2021 roku

Jednorazowe odpisy amortyzacyjne dokonywane są w roku podatkowym, w którym środki trwałe wprowadzono do ewidencji, jednak nie wcześniej niż w miesiącu ich wprowadzenia do ewidencji.

Prawo do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych ( od niektórych środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych) mają podatnicy PIT i CIT posiadający status małego podatnika lub podatnicy dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności.
Obowiązuje jednak limit. Jednorazowy odpis amortyzacyjny dokonać można do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 50 000 euro.
Na rok 2021, limit ten w przeliczeniu na polskie złote wynosi 226 000.

Właściciele spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mogą skorzystać z jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, jeśli spełnią wyżej określone warunki.
Należy pamiętać, że jednorazowa amortyzacja dotyczy środków trwałych z grup:
1. Kotły i maszyny energetyczne
2. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
3. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne
4. Urządzenia techniczne
5. Środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych
6. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie