Kapitał zapasowy w firmie

Obowiązkiem przedsiębiorstwa jest utworzenie kapitału zakładowego, na który należy przelewać 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu, aż osiągnie on ⅓ wartości kapitału zakładowego.
Na kapitał zapasowy przekazywane są nadwyżki emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej oraz dopłaty, regulowane przez akcjonariuszy w celu przyznania im szczególnych uprawnień.

Celem kapitału zapasowego jest pokrycie przyszłych strat, wykazanych w sprawozdaniu finansowym. O użyciu środków w nim zebranych decyduje walne zgromadzenie wspólników. W momencie gdy spółka posiada zaległe straty z lat ubiegłych wówczas może przekazać wypracowany zysk na pokrycie kapitału zapasowego, a następnie dokonać podwyższenia kapitału.

Co ważne, Sąd Najwyższy w dniu 29.10.2008 r. orzekł, iż aby przekazać wypracowany zysk na kapitał zakładowy nie jest wymagane upoważnienie w umowie spółki, czyli decyzja taka może zostać podjęta podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników bez konieczności zmiany umowy spółki.