Komisja rewizyjna

Jest to również, podobnie jak rada nadzorcza, nieobowiązkowy organ w spółce z o.o. Nie występuje on zbyt często w spółkach. W większych przedsiębiorstwach jego rolę zwykle przejmują firmy audytorskie.

W przypadku, kiedy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy przekracza 500 tyś zł i jest więcej niż 25 wspólników, wtedy należy ustanowić komisję rewizyjną, ewentualnie radę nadzorczą.

Komisja rewizyjna zbiera się raz w roku, przed zwyczajnym zgromadzeniem wspólników w celu oceny sprawozdania finansowego, wniosków o podziale zysku bądź pokryciu strat oraz sprawozdania zarządu z działalności spółki. Następnie wyniki z tych ocen musi przedstawić zgromadzeniu wspólników. W skład organu powinny wchodzić co najmniej 3 osoby fizyczne posiadające zdolność do czynności prawnych. Członkami mogą być wspólnicy spółki lub osoby trzecie. W każdej chwili członek może zostać odwołany przez uchwałę wspólników.

Do praw tego organu należy jeszcze zwoływanie zgromadzenia wspólników w sytuacji, gdy nie zostaje ono zwołane przez zarząd we właściwym terminie, a także prawo do wystąpienia z powództwem o uchylenie określonej uchwały wspólników bądź stwierdzenie jej nieważności.

W przeciwieństwie do rady nadzorczej, komisja rewizyjna nie zajmuje się stałym nadzorem w spółce, ponieważ jest jej periodycznym organem kontrolnym. Kontrola ma to do siebie, że polega na możliwości wglądu do odpowiednich dokumentów spółki, ale bez prawa podejmowania wiążących decyzji.

Jakie są inne organy w spółce z o.o.?