Konta w układzie rodzajowym kosztów

Rodzajowy układ kosztów to zespół kont, gdzie prowadzona jest ewidencja kosztów. Każdy z nich podzielony jest według rodzaju zasobów, które w trakcie określonego terminu prowadzenia działalności zostały zużyte.

Konta w układzie można podzielić na:
- amortyzacja- czyli wszystkie odpisy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
- zużycie materiałów/energii- czyli wszystkie materiały, które zostały zużyte (bez względu na to, czy zostały pobrane z magazynu czy nie) oraz koszty energii poniesione w trakcie produkcji
- usługi obce- do tego konta zaliczają się wszystkie usługi transportowe, budowlane, informatyczne, utrzymanie czystości. Czyli te usługi, w których należało zapłacić firmie zewnętrznej.
- podatki i opłaty- wszystkie należności jak opłaty skarbowe, podatek akcyzowy, czy opłaty licencyjne
- wynagrodzenia- wynagrodzenia dla pracowników (umowa o pracę, o dzieło, zlecenie itd.)
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia z tytułu wynagrodzeń- na to konto składają się wszystkie składki, szkolenia, dopłaty
- pozostałe koszty rodzajowe- konto, na które składają się wszystkie inne poniesione koszty, które nie pasują do żadnej z powyższych kategorii