Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy to instytucja powołana w celu sprawowania kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, szczególnie przepisów dotyczących zatrudniania, pracy zarobkowej oraz zasad BHP.
W czasie kontroli PIP przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że zweryfikowane zostaną wszystkie dokumenty związane z działem personalnym jego firmy. W pierwszej kolejności kontrolujący sprawdzi zapisy w umowach z pracownikami i status zatrudniania pracowników oraz to, czy otrzymują oni należyte wynagrodzenie i pozostałe świadczenia wynikające z umowy. W dalszej kolejności zweryfikuje czy pracownicy zostali w sposób odpowiedni przeszkoleni do wykonywania swoich obowiązków oraz czy pracodawca przestrzega zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Dalsze czynności sprawdzające będą dotyczyły sposobu przechowywania i udostępniania dokumentacji osobowej.
Zbadane zostanie także to, czy wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie oraz podpisaną aktualną umowę zgodną z faktycznym stosunkiem wykonywanej pracy zarobkowej.

Niespełnienie wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i nieprzestrzeganie prawa pracy wiąże się z poważnymi konsekwencjami, takimi jak mandat karny. W zależności od wagi wykroczenia, przedsiębiorca może otrzymać mandat nawet w wysokości 30 tysięcy złotych.