Księgowanie opłaty skarbowej - obligatoryjne czy z woli składającego dokument?

Przy dokonywaniu niektórych czynności urzędowych przedsiębiorcy często zmuszeni są do uiszczenia opłaty skarbowej w odpowiedniej wysokości. Czy według prawa zaliczyć można ją do kosztów uzyskania przychodów?
Urząd skarbowy lub burmistrz miasta mają prawo pobrać od osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych bez osobowości prawnej opłaty skarbowej. Uiszcza się ją na wskutek dokonania czynności urzędowej lub wydania zaświadczenia czy zezwolenia na wniosek.
Przedsiębiorca zmuszony jest do wniesienia opłaty skarbowej między innymi przy wnioskowaniu o wydanie koncesji lub przy dokonywaniu wpisu do działalności regulowanej. Opłata pobierana zostaje również przy ustanowieniu prokury i przy udzielaniu pełnomocnictwa do reprezentowania.
Do kosztów firmowych zalicza się wszystkie koszty, które związane są z wykonywanymi czynnościami firmowymi. Z definicji kosztów wynika jasno, że są to wydatki, które zalicza się jako osiągnięcie przychodów lub zabezpieczenie ich źródła.

Księgowanie opłaty skarbowej wymaga od przedsiębiorcy także udokumentowania jego uiszczenia.