Kwota wolna od potrąceń

Kwota wolna od potrąceń ma za zadanie ochraniać wynagrodzenie pracownika przez zbyt dużymi potrąceniami z wypłaty. Obowiązuje ona gdy potrącenia dotyczą nalezności niealimentacyjnych, zaliczek udzielanych pracownikowi, kar pieniężnych nałożonych na pracownika z tytułu kary porządkowej, a także potrąceń dobrowolnych.

Wysokość kwoty wolnej od potrąceń wylicza się na podstawie minimalnego wynagrodzenia. Kwota ta przyjmuje wartość:
- minimalnego wynagrodzenia za pracę pracownika, będącego zatrudnionym na pełen etat po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
- 75% podwyższonego wynagrodzenia po odliczeniu zaliczek pieniężnych, które zostały udzielone pracownikowi,
-90% powyższego wynagrodzenia po potrąceniu kar pieniężnych przewidzianych w kodeksie pracy.

Jeżeli chodzi o dobrowolne potrącenia dokonywane na podstawie pisemnej zgody pracownika kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia przy potrąceniu należności na rzecz pracodawcy oraz 80% tej kwoty gdy zostały potrącone również inne należności.

Zobacz również: Wynagrodzenie netto i brutto