Metody inwentaryzacji

Nie każdy środek trwały da się zinwentaryzować w ten sam sposób. Istnieją trzy metody- każda dotyczy określonych składników majątkowych.

SPIS Z NATURY

Polega na systematycznym spisywaniu składników majątkowych na specjalnym arkuszu spisu z natury po ich wcześniejszym sprawdzeniu, zważeniu, zmierzeniu. Tą metodą inwentaryzuje się:
→ środki pieniężne (poza środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych),
→ składniki rzeczowych aktywów obrotowych,
→ środki trwałe,
→ środki trwałe wchodzące w skład środków trwałych w budowie,
→ papiery wartościowe.

POTWIERDZENIE SALD

Polega na potwierdzeniu prawidłowości zapisów księgowych przez kontrahentów lub bank. Ta metoda dotyczy:
→ pożyczek i kredytów,
→ należności,
→ zobowiązań.

WERYFIKACJA DOKUMENTÓW

Polega na porównaniu zapisów księgowych z dokumentami znajdującymi się w przedsiębiorstwie. Dotyczy następujących składników majątkowych:
→ wartości niematerialnych i prawnych
→ należności spornych
→ środków trwałych o utrudnionym dostępie
→ grunty
→ należności i zobowiązania publicznoprawne