Nadgodziny

Praca, która wykracza poza obowiązujące normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dopuszcza się ją gdy konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia bądź zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska albo usunięcia awarii, a także w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń.

Ważne jest, że liczba godzin w roku nie może przekroczyć 150 godzin. Limit ten można zwiększyć jednak tylko jeżeli w regulaminie zostaną zawarte stosowne postanowienia.

Za pracę w nadgodzinach prócz normalnego wynagrodzenia pracownikowi należy się dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia za pracę w godzinach nocnych, w niedziele i święta, które nie stanowią obowiązującego czasu pracy, a także za każdą godzinę nadliczbową z tytułu przekroczonej przeciętnej tygodniowej normy czasu.

Zobacz też: Płaca minimalna