Niezaksięgowane faktury

Odliczenie VAT naliczonego z faktury kosztowej przysługuje za okres, w którym podatnik otrzymał daną fakturę. Jeżeli jednak przedsiębiorca nie rozliczył VAT-u w danym okresie ma na to kolejne dwa okresy rozliczeniowe.

W przypadku gdy zakup towarów zostanie niewłaściwie ujęty w podatkowej księdze przychodów i rozchodów wówczas ta zostanie uznana za nierzetelną. Niezarejestrowanie kosztów zakupu wpływa na zaniżenie kosztów uzyskania przychodów, a to prowadzi do podniesienia podstawy opodatkowania. W takim przypadku narusza to jedynie rzetelność księgi, gdyż zapisy nie pokazują rzeczywistych zdarzeń gospodarczych. Zakup materiałów powinien zostać wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu i nie później niż po przekazaniu do magazynu, przerobie lub ich sprzedaży. Faktury starsze niż 2 miesiące, które nie zostały zewidencjonowane przedsiębiorca może zaliczyć je do bieżącego okresu rozliczeniowego.