Obowiązkowe sprawozdanie finansowe- bilans

Bilans to zestawienie aktywów oraz pasywów na początek okresu sprawozdawczego (bilans otwarcia) i na jego koniec (bilans zamknięcia). Według IV Dyrektywy Unii Europejskiej bilans może być stworzony w dwóch układach: jednostronnym albo dwustronnym.

Aktywa bilansu dzielą się na trwałe i obrotowe. Poniżej przedstawiamy ich podział.

Aktywa trwałe:

 • wartości niematerialne i prawne,
 • rzeczowe aktywa trwałe,
 • należności długoterminowe,
 • inwestycje długoterminowe,
 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

Aktywa obrotowe:

 • zapasy,
 • należności krótkoterminowe,
 • inwestycje krótkoterminowe,
 • krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe.

W pasywach bilansu wyróżniamy kapitał własny, a także zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Kapitał własny:

 • kapitał podstawowy,
 • należne wpłaty na kapitał (wartość ujemna),
 • udziały (akcje) własne (wartość ujemna),
 • kapitał zapasowy,
 • kapitał z aktualizacji wyceny,
 • pozostałe kapitały rezerwowe,
 • zysk (strata) z lat ubiegłych,
 • zysk (strata) netto,
 • odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna).

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:

 • rezerwy na zobowiązania,
 • zobowiązania długoterminowe,
 • zobowiązania krótkoterminowe,
 • rozliczenia międzyokresowe.