Odprawy dla pracowników

Pracodawca niekiedy ma obowiązek wypłacenia pracownikowi odprawy pieniężnej. Przysługują im one jedynie w sytuacji, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu z winy pracodawcy, gdy w firmie pracuje co najmniej 20 osób i jeśli w okresie nieprzekraczającym 30 dni rozwiązanie stosunku pracy obejmuje co najmniej:
- 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
- 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 100-299 pracowników,
- 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 pracowników.
Jeżeli wyłączną przyczyną rozwiązania stosunku pracy stanowią kwestie niedotyczące pracowników, odprawę muszą otrzymać również pracownicy indywidualni.

Wysokość odprawy, którą przedsiębiorca musi wypłacić zwalnianym pracownikom wynosi:
- równowartość jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik pracował u danego pracodawcy krócej niż 2 lata,
- równowartość dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik pracował u danego pracodawcy 2-8 lat,
- równowartość trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik pracował u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Zobacz również:
Opodatkowania dla sklepu