Odszkodowanie - jak prawidłowo zaksięgować?

W praktyce księgowej problemy często sprawia właściwe ujęcie odszkodowań wypłacanych przez ubezpieczycieli w związku z wypadkami komunikacyjnymi, w których uczestniczą np. samochody firmowe. Najogólniej wyróżnić można 3 sytuację, kiedy występuje odszkodowanie, a wraz z nim obowiązek zaksięgowania powstałej sytuacji

Jeżeli odszkodowanie jednostki zostało przyznane przed zamknięciem ksiąg za rok obrotowy, w którym poniesiono szkodę, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego - wartość odszkodowania zaliczyć należy do pozostałych przychodów operacyjnych
Odszkodowanie wpłynęło po zamknięciu ksiąg rachunkowych oraz po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym poniesiono szkodę - roszczenie rozliczyć należy w księgach rachunkowych za pośrednictwem specjalnego konta tj. np. w rozliczeniach międzyokresowych przychodów
Odszkodowanie zostaje przyznane w roku powstania szkody, ale naprawa następuje dopiero w roku następnym - wówczas jednostka będzie zobligowana utworzyć rezerwę na koszty związane z usuwaniem szkody, którą zaliczyć można do pozostałych kosztów operacyjnych roku wystąpienia szkody