Opodatkowanie dywidendy

Prawo do dywidendy stanowi podstawowe uprawnienie wspólnika lub akcjonariusza w spółce kapitałowej (akcyjnej, spółki z o.o.) i stanowi dochód z tytułu posiadanych udziałów.

Dywidenda podlega opodatkowaniu w momencie, w którym zostaje ona przekazana wspólnikowi. Opodatkowana jest ona 19% stawką podatku dochodowego, i nie zostaje pomniejszona o koszty uzyskania przychodu. Płatnikiem jest podmiot wypłacający, czyli spółka. Zaliczkę na poczet tego podatku należy wpłacić na rachunek, właściwego pod względem siedziby, urzędu skarbowego do 20 dnia kolejnego miesiąca.

Spółka ma obowiązek przesłania do urzędu deklaracji rocznej (PIT - 8AR) o zryczałtowanym podatku do końca stycznia następnego roku. PIT-8AR nie musi natomiast zostać przesłane do wspólnika ponieważ nie ma on obowiązku wskazania przychodu z tytułu dywidendy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Sprawa wygląda zupełnie inaczej jeśli zysk spółki wypłacany jest osobie prawnej, na przykład innej spółce. Dywidenda stanowi przychód z zysków kapitałowych i musi zostać wskazana w zeznaniu rocznym. Podmiot wypłacający ma natomiast obowiązek złożenia deklaracji CIT-6R i przesłania do wspólnika informację o wysokości pobranego podatku - CIT-7.