Organy w spółce z o.o.

Do organów spółki z o.o. zaliczamy:

1) Zgromadzenie wspólników jest to najważniejszy organ w spółce, który ma największą władzę. Czym się zajmuje? Podejmowaniem uchwał związanych np. ze zmianą umowy spółki oraz decyzji w sprawach organizacyjnych. Wybiera również członków do pozostałych organów, określa sposób reprezentacji przez zarząd.

2) Zarząd powołuje go oraz odwołuje zgromadzenie wspólników. W zarządzie musi znajdować się co najmniej jedna osoba. Czym zajmuje się zarząd? Prowadzeniem spraw spółki oraz reprezentowaniem jej na zewnątrz.

3)Rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. To organy nieobowiązkowe, chyba że kapitał zakładowy jest wyższy niż 500 000 PLN, a liczba wspólników wynosi więcej niż 25 oraz w każdej sytuacji powstania spółki ze Skarbu Państwa. Te organy zajmują się sprawowaniem nadzoru nad działalnością spółki w każdej dziedzinie. Rada Nadzorcza tworzona jest przez co najmniej 3 członków, którzy powoływani i odwoływani są przez uchwałę wspólników.

Słowa kluczowe: