Organy w spółce z o.o.

Każda z spółek kapitałowych, w tym również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada organy. Każdy z nich pełni odmienne, lecz równie ważne funkcje. Oto one:

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW - ogran ten tworzą wszyscy posiadacze udziałów w spółce. Przynamniej raz do roku, pod koniec okresu sprawozdawczego gromadzi się ono w celu akceptacji sporządzonego sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium pozostałym organom czyli zarządowi oraz radzie nadzorczej. Swoimi uchwałami wybiera członków pozostałych organów i podejmuje najważniejsze decyzje, dotyczące działalności spółki.

ZARZĄD - mianowany jest przez zgromadzenie wspólników. Jego głównym zadaniem reprezentacja spółki na zewnątrz oraz prowadzenie jej bieżących spraw. Musi składać się z co najmniej jednego członka.

RADA NADZORCZA - to ogran sprawujący kontrolę nad działaniem spółki oraz zarządu. Nie może jednak ingerować w kompetencje zarządu, lecz ma prawo do podejmowanie uchwał, wydawania opinii i ocen, a także poleceń.