Płynność finansowa

Pojęciem płynności finansowej określamy zdolność podmiotu do spłacania w terminie najbardziej wymaganych zobowiązań. Jest to bardzo ważna kwestia, która brana jest pod uwagę w przypadku oceny finansowej przedsiębiorstwa.

Utrzymywanie płynności finansowej
Właściwe zarządzanie płynnością finansową ma za zadanie utrzymać wartość płynnych środków pieniężnych i linii kredytowych na odpowiednim poziomie. Ważne to jest dlatego, że opóźnienia w wywiązywaniu się ze zobowiązań powodują nieufność kontrahentów i kredytujących instytucji finansowych, co może doprowadzić w skrajnych przypadkach do bankructwa. Trzeba jednak pamiętać o tym, aby nie popadać ze skrajności w skrajność. Zbyt wysoki poziom płynnych środków pieniężnych powoduje zamrożenie części kapitału obrotowego, który nie wspiera operacyjnej działalności przedsiębiorstwa, a tym samym powoduje zmniejszenie rentowności zasobów przedsiębiorstwa i zyskowności sprzedaży.

Utrata płynności finansowej
Firma traci płynność finansową wtedy, gdy nie ma zdolności do regulowania zobowiązań na czas.
Jednym z głównych narzędzi analitycznych wykorzystywanych w diagnostyce finansowej jest analiza finansowa, której częścią jest analiza wskaźnikowa.