Podwójne opodatkowanie przedsiębiorców

Pojęcie podwójnego opodatkowania należy uznać jako nałożenie na podatnika z tego samego tytułu podatku w dwóch państwach. Sytuacje tego typu mogą występować w przypadku rodzaju świadczeń dochodowych czy od spadków i darowizn. Podwójne opodatkowanie może mieć bardzo negatywny wpływ na kształtowanie obrotu międzynarodowego, dlatego zawiera się w tym celu specjalne umowy zmierzające do eliminacji obowiązkowych należności.
Podmioty mające siedzibę lub miejsce zamieszkania w danym państwie podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Równocześnie każdy kraj opodatkowuje również dochody uzyskane na jego terytorium. Biorąc pod uwagę obydwie te zasady, okazuje się, że np. dochody Polaków uzyskane poza granicą kraju muszą zostać podwójnie obłożone podatkiem.
Istnieją jednak metody unikania podwójnego opodatkowania. Wyróżnia się głównie metodę wyłączenia lub zaliczenia. W pierwszym przypadku zastosowanie tego sposobu uznaje si, że jedno z państw będących stroną umowy rezygnuje z roszczenia podatkowego czyli wprowadza odpowiednie zwolnienie dla przedsiębiorcy. Drugie rozwiązanie nazywane także metodą kredytu podatkowego polega na tym, że jeden z obowiązkowych podatków może zostać odliczony od zobowiązania podatkowego zapłaconego w drugim państwie.