Rada nadzorcza, jako organ fakultatywny

Fakultatywny, czyli nieobowiązkowy. Wynika więc z tego, że rada nadzorcza jest organem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, który może, ale nie musi być powołany. Składa się z co najmniej trzech członków powołanych uchwałą wspólników na okres jednego roku. Do zadań, którymi zajmuje się rada nadzorcza, należy kontrolowanie działalności spółki na poziomie jej wszystkich obszarów działania, ocenianie sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania za uprzedni rok obrotowy. Innym zadaniem, należącym do obowiązków rady może być kontrola sprawozdań w zakresie ich zgodności z dokumentami oraz księgami czy ocena wniosków zarządu związanych z podziałem zysku bądź pokryciem ewentualnie zaistniałej straty. Organ ten posiada:

  • Prawo wglądu do ksiąg, a także dokumentów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
  • Możliwość przeprowadzenia rewizji majątku.
  • Możliwość zażądania sprawozdań oraz wyjaśnień od pracowników spółki i członków zarządu.
  • Prawo zwoływania zwyczajnych i nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników w określonych sytuacjach oraz zaskarżania uchwał podjętych w czasie tych zgromadzeń.

Rada nadzorcza ma uprawnienia do zawieszenia poszczególnych bądź wszystkich członków zarządu w czynnościach. Nie wiąże się to jednak z prawem wydawania wiążących poleceń dotyczących zarządzania spółką i uczestnictwa w jej kierowaniu, bo tego radzie nadzorczej robić nie wolno. Na działalność zarządu może mieć jedynie pośredni wpływ np. kształtując jego skład, jeśli umowa jej na to pozwala.
W umowie pomiędzy spółką a osobą wchodzącą w skład zarządu oraz w sytuacji sporu między nimi, rada nadzorcza jest organem reprezentującym spółkę z o.o..