Różnice inwentaryzacyjne- charakterystyka i podział

Podczas inwentaryzacji przeprowadzanej w przedsiębiorstwach ujawnione zostają różnice, które powstają między stanem faktycznym składników majątkowych, a zapisami w księgach rachunkowych. Są to niedobory bądź nadwyżki.

NIEDOBORY powstają, gdy stan faktyczny jest mniejszy od stanu księgowego.
NADWYŻKI powstają, gdy stan faktyczny jest większy od stanu księgowego.

Niedobory możemy jeszcze podzielić w następujący sposób:

niezawinione, czyli takie, które nie powstały z winy pracownika
→ niedobory mieszczące się w granicach limitów i norm
→ niedobory przekraczające granice limitów i norm
zawinione, czyli te które powstały z winy pracownika
→ niedobory bezsporne występują w sytuacji, gdy pracownik wyrazi pisemną zgodę na pokrycie niedoboru
→ niedobory sporne dochodzone na drodze sądowej

Różnice wykazane podczas inwentaryzacji muszą zostać rozliczone, co wymaga wykonania następujących czynności:
→ sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów
→ wyceny arkuszy spisowych
→ porównania danych z arkuszy spisowych z danymi wynikającymi z zapisów w księgach rachunkowych
→ ustalenia przyczyny powstania różnic
→ sporządzenia protokołu objaśniającego przyczyny powstania różnic oraz zawierającego propozycję ich rozliczenia.