Rzetelność i niewadliwość KPiR

Rzetelność i niewadliwość stanowią dwie najważniejsze cechy Księgi Przychodów i Rozchodów.
Aby można było mówić o rzetelności, muszą zostać spełnione poniższe warunki:

- pominięte lub źle ujęte kwoty przychodu nie stanowią więcej niż 0,5% przychodu wykazanego w księdze,
- niemożliwe było dokonanie właściwych zapisów z powodu losowego zdarzenia lub na skutek nieszczęśliwego wypadku,
- na skutek pomyłek nastąpiło podwyższenie kwoty opodatkowania,
- uzupełniono zapisy lub poprawiono błędne zapisy przed rozpoczęciem kontroli,
- błędy są skutkiem oczywistych pomyłek a nie celowego działania.

Niewadliwość wiąże się natomiast z prowadzeniem ewidencji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Prowadzenie KPiR w sposób nierzetelny stanowi przestępstwo skarbowe, z kolei prowadzenie jej w sposób wadliwy kwalifikowane jest do czynów zabronionych. Obydwie te czynności podlegają karze grzywny.