Składanie sprawozdania finansowego za 2018

Od 2019 roku sprawozdanie finansowe należy składać w wersji elektronicznej. Składany dokument powinien być sporządzony w formacie XML i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.

Do składania sprawozdania finansowego zobligowane są spółki:
- jawne,
- partnerskie,
- komandytowe,
- komandytowo-akcyjne,
- z ograniczoną odpowiedzialnością,
- akcyjne,
- europejskie.

Prócz samego sprawozdania finansowego przedsiębiorcy zobowiązani są do załączenia:
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

Dokumenty należy przekazać do urzędu skarbowego najpóźniej w przeciągu 15 dni, licząc od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Pamiętaj że sprawozdanie w pierwszej kolejności musi zostać zatwierdzone. Musi nastąpić to w przeciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Elektroniczne składanie sprawozdania finansowego jest bezpłatne dla przedsiębiorców posiadających konto w systemie S24 oraz osób, które ujawniły swój nr PESEL w KRS.

Pełnomocnicy, prokurenci, cudzoziemcy oraz osoby, które nie ujawniły swojego numeru PESEL zobowiązane są do uregulowania opłaty związanej ze złożeniem sprawozdania finansowego online.