Skutki wystawienia FV po terminie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana lub towar został sprzedany. Od tej zasady istnieją jednak wyjątki. W niektórych przypadkach obowiązek podatkowy powstaje w momencie wystawienia faktury. Jeśli jednak nie zostanie to zrobione we właściwym czasie, to obowiązek podatkowy powstanie w momencie upływu terminu na jej wystawienie. Jeśli termin z kolei nie zostanie określony, obowiązek powstanie po upływie czasu przewidzianego na dokonanie płatności.

Nabywca może dokument ten rozliczyć w miesiącu, w którym ją otrzymał, sprzedawca musi to zrobić w miesiącu powstania zobowiązania podatkowego, nawet jeśli faktura została przez niego sporządzona po wyznaczonym terminie. Ujęcie sprzedaży we właściwym okresie rozliczeniowym i wskazanie jej w deklaracji VAT stanowi bezwzględny obowiązek przedsiębiorcy, jeśli go nie dopełni będzie zmuszony do złożenie korekty deklaracji wraz z pismem wyjaśniającym.