Spółka nieruchomościowa 2021

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązują przepisy, które stanowią nowy typ spółki-spółkę nieruchomościową, która objęta będzie nowymi obowiązkami podatkowymi.

Spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, który zobowiązany jest do sporządzania bilansu :
- w przypadku podmiotów rozpoczynających działalność - na pierwszy dzień roku podatkowego, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na pierwszy dzień roku obrotowego
- w przypadku pozostałych podmiotów - na ostatni dzień roku poprzedzającego rok podatkowy, a w przypadku gdy spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego - na ostatni dzień roku poprzedzającego rok obrotowy
Spółka nieruchomościowa zobowiązana jest jako podatnik płacić zaliczki na podatek od dochodu ze zrealizowanej transakcji, w przypadku gdy stroną dokonującą zbycia jest podmiot niemający siedziby lub zarządu na terytorium Polski lub osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Polski oraz przedmiotem transakcji zbycia są udziały (akcje) dające co najmniej 5% praw głosu w spółce albo ogół praw i obowiązków dający co najmniej 5% prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną, albo co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej. Zaliczkę należy w takim wypadku odprowadzić w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał przychód.
Spółka nieruchomościowa jest zobowiązana również do złożenia w terminie do 31 stycznia danego roku sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych za poprzedni rok.