Sprawozdania finansowe spółek do 30 września

Do końca września spółki kapitałowe mają obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Istotne jest, że obowiązkiem jest również dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do złożenia dokumentów akcji.

Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęły na termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ustawodawca przesunął termin o 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

W spółkach kapitałowych, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2019 upływa w dniu 30 września 2020.

Warto zaznaczyć, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązana jest do wysłania powiadomienia o zwołaniu zgromadzenia wspólników co najmniej dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.
Ustawa o Rachunkowości jasno określa, że zarząd zobowiązany jest udostępnić wspólnikom odpis sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej (jeśli taka jest powołana) oraz sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego (jeżeli podlegało ono badaniu) najpóźniej na 15 dni przed zgromadzeniem wspólników.