Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to dokument mający za zadanie dokładne i przejrzyste przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Bardzo ważne jest, by do sprawozdania nie wkradł się żaden błąd. Każde potknięcie skutkuje odpowiedzialnością karną i majątkową.
Dokument ten sporządzać są zobowiązane zarówno osoby prawne, jak i te nie posiadające tej osobowości, jednak stosujące zasady rachunkowości określone w ustawie w pełnym zakresie.

Razem z corocznym sprawozdaniem finansowym, do Krajowego Rejestru Sądowego złożyć należy dodatkowo:

  • odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty,
  • opinię biegłego rewidenta, jeśli oczywiście sprawozdanie podlegało obowiązkowi takiej kontroli,
  • sprawozdanie z działalności jednostki jeśli prowadzona jest działalność w postaci: spółki z o.o., akcyjnej, komandytowo-akcyjnej, spółdzielni oraz przedsiębiorstwa państwowego.

Pamiętaj! Sprawozdanie finansowe złożone musi być nie później niż 3 miesiące od dnia bilansowego!