Sprawozdanie finansowe

Wiele ciekawych informacji odnośnie księgowości dla firm odnajdziesz na NASZEJ STRONIE GŁÓWNEJ!

Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera informacje dotyczące rocznego wyniku finansowego określonego podmiotu gospodarczego. Stanowi kluczowy element dla kontaktów z fiskusem oraz KRS-em.

Do opracowania sprawozdania finansowego zobowiązane do podmioty zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także te które dobrowolnie wybrały prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych do ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych.

Warto podkreślić, że istnieje możliwość składania uproszczonego sprawozdania finansowego. Dotyczy to jednak tylko nielicznych podmiotów, które spełniają minimum 2 z poniższych warunków:
- średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób (50 pełnych etatów),
- suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekracza równowartości 17 mln złotych,
- przychody netto ze sprzedaży oraz operacji finansowych nie przekroczyły 34 mln złotych.

Uproszczenie polega na tym, że jednostki nie są zobligowane do wykazywania dodatkowych informacji, które składają się na punkt bilansu bądź rachunku zysków i strat.