Sprawozdanie finansowe w spółce z o.o.

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczne jest sporządzanie sprawozdań finansowych, z uwagi na obowiązek rozliczania się pełną księgowością.

Sprawozdanie finansowe sporządza się na koniec roku obrachunkowego lub na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Składa się je w określonym terminie w Urzędzie Skarbowym oraz Sądzie Rejonowym.

Sprawozdanie finansowe określane jest jako uporządkowane przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Złożenie sprawozdania finansowego w terminie jest obowiązkiem kierownika jednostki.

Cel sprawozdania finansowego to dostarczenie informacji na temat obecnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i wyników finansowych.

Na kompletne sprawozdanie finansowe składają się:
- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- rachunku zysków i strat,
- bilansu,
- zestawieniu zmian w kapitale własnym,
- rachunku przepływów pieniężnych,
- dodatkowych informacji oraz objaśnień.