Stopa amortyzacji

Stopą amortyzacji nazywamy ustaloną stawkę, którą wykorzystuje się podczas dokonywania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego. Podjęcie określamy również mianem stawki amortyzacji.

Warto podkreślić, że stopa amortyzacji stanowi procentowe zużycie środka trwałego w określonym czasie w stosunku do jego wartości początkowej.

W przypadku ewidencji księgowej należy zwrócić uwagę, że stopa amortyzacji powinna odzwierciedlać planowany okres użytkowania danego składnika majątku.

Zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Polsce ustalone są grupy rodzajowe środków trwałych z przypisaną im stawką amortyzacji.

Ustawa daje podatnikowi prawo do podwyższania lub obniżania poziomu stawki amortyzacyjnej w zależności od:
- warunków w jakich używa ŚT,
- rodzaju ŚT,
- przyjętej metody amortyzowania.