Świadectwo pracy

Świadectwo pracy otrzymuje pracownik w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę. Dokument powinien zostać dostarczony pracownikowi w ostatnim dniu trwania umowy.

Według przepisów prawa świadectwo pracy powinno informować m.in. o:
- okresie zatrudnienia,
- etacie zatrudnionego,
- stanowisku w firmie,
- trybie rozwiązania umowy / okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy,
- liczbie dni wykorzystanego urlopu (niezależnie do rodzaju) w danym roku,
- wykorzystanym zwolnieniu od pracy,
- okresie odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych,
- okresie wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze,
- danych, które są zamieszczane na żądanie pracownika.

W przypadku, gdy w świadectwo pracy zawiera błędy to pracownik ma możliwość w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić do pracodawcy z prośbą o jego sprostowanie.