Trochę o odsetkach

Odsetki ustawowe jest to forma odszkodowania za zwłokę w spełnianiu świadczeń pieniężnych. Dzięki odsetkom wierzyciel nie musi ponosić strat. Wystarczy jedynie udowodnić okres zwłoki oraz zawrzeć kwotę zapożyczoną, aby otrzymać należyte odszkodowanie.

Odsetki ustawowe należą się tak samo przedsiębiorcom, jak i osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wysokość odsetek ustawowych określa rozporządzenie Rady Ministrów. Ogłasza ją Minister Sprawiedliwości w drodze obwieszczenia.
Odsetki należą się tylko i wyłącznie gdy stanowi to prawo, ustawa, orzeczenia sądowe lub decyzje innego właściwego organu.

Odsetki budżetowe to odsetki pobierane od wszystkich podatków i innych należności budżetowych z tytułu nieterminowych regulacji.

Odsetek nie nalicza się w przypadku, gdy wysokość odsetek za zwłokę nie przekracza trzykrotności wartości opłaty dodatkowej.
Jeśli termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy wówczas zostaje on przesunięty na następny dzień, który jest wolny od pracy.

Ulga odsetkowa to trochę zapomniana już ulga, z której mogą skorzystać osoby fizyczne w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego. Z ulgi odsetkowej mogą skorzystać podatnicy, którzy podlegają w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i w latach 2002-2006 zaciągnęli kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Ulga ta przysługuje na zasadzie tzw. praw nabytych i pozwala podatnikom na odliczenie od dochodu zapłaconych w danym roku podatkowym odsetek od takiego kredytu.