Wynik finansowy

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, którą ustala się dla określonego przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Wynik ten może mieć charakter dodatni – wtedy, gdy firma osiągnęła zysk, bądź ujemy – w przypadku poniesienia straty.

Wynik finansowy brutto ustalany w oparciu o rachunek zysków i strat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to podstawa do naliczenia podatku dochodowego. W spółkach kapitałowych stanowi również podstawę do wyliczenia kwoty dywidendy.

Po odjęciu od wyniku finansowego brutto – podatku dochodowego oraz innych obciążeń, mamy do czynienia z wynikiem finansowym netto.

Wynik finansowy możemy jeszcze rozróżnić na:
→ wynik finansowy ze sprzedaży,
→ wynik finansowy z działalności operacyjnej,
→ wynik finansowy z działalności gospodarczej.

Wynik finansowy ustalić można na dwa sposoby: w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym. Różnią się one kwestią obliczenia wyniku ze sprzedaży.

W wariancie porównawczym przychodem ze sprzedaży produktów przeciwstawia się koszty według rodzaju i koryguje się je o zmianę stanu produktów. Dodatnia zmiana stanu produktów oznacza, że koszty rodzajowe w danym okresie przewyższyły koszt własny sprzedaży, zatem różnice tę należy odjąć. I odwrotnie ujemną zmianę stanu produktów należy dodać, by otrzymać poprawny wynik finansowy ze sprzedaży.

Natomiast w wariancie kalkulacyjnym przychodom ze sprzedaży przeciwstawia się koszt własny sprzedaży produktów. po uwzględnieniu kosztu wytworzenia wyrobów sprzedanych uzyskujemy dodatkową kategorię, której brak w wariancie porównawczym. Gdy weźmiemy pod uwagę również koszty zarządu i sprzedaży, osiągniemy wynik finansowy ze sprzedaży.

Słowa kluczowe: